Pozdrawiamy przyjacół z Polski.
Pozdrawiamy przyjacół z Polski.
 
Program realizowany był przez uczniów grupy II i III prowadzonej przez mgr Katarzynę Kielemoniuk ze Szkoły Języka i Kultury Polskiej przy Polskiej Misji Katolickiej w Bielefeld i uczniów klasy II i III prowadzonej przez mgr Dorotę Miłoszewską ze Szkoły Podstawowej nr 69 ze Szczecina.
Dzieci były partnerami w korespondencji międzyszkolno – międzynarodowej, która była związana z realizowanym programem edukacji zintegrowanej i została wpleciona w tok zajęć dydaktycznych podczas nauki języka polskiego. Program był przeznaczony do realizacji na dwa lata 2006/07 i 2007/08 (od września do czerwca). Oprócz treści kształcenia związanych jednoznacznie z nauką języka polskiego (gramatyka i ortografia, interpunkcja, wyrażenia słownikowo - frazeologiczne), celem programu było uświadomienie uczniom roli języka jako narzędzia porozumiewania się z innymi ludźmi, a także pokazanie, że listy są lepsze jakościowo niż rozmowy, czy też lakoniczne formy esemesowo - mejlowe. W samotności bowiem lepiej potrafimy formułować myśli, mamy czas na przemyślenie i dokończenie wywodu. Świat w listach możemy łatwiej modelować, mamy możliwość autokreacji, bowiem pisanie i czytanie pobudza wyobraźnię i uwalnia fantazję.
I my serdecznie pozdrawiamy !
I my serdecznie pozdrawiamy !
Zwykłe przekazywanie informacji zyskuje nowy wymiar. Korespondencja, jeśli ją przechowujemy jest nieśmiertelna, a rozmowy czy esemesy są ulotne. Korespondencja międzyszkolna połączona z międzynarodową jest doskonałą, swobodną drogą rozwijania, kształcenia i doskonalenia języka pisanego uczniów. W ten sposób dzieci poznają się i nawiązują między sobą kontakty. Wnosi to nowe elementy w życie i pracę danej klasy, a przesyłane sobie wzajemnie przez dzieci różnorodne materiały wzbogacają ich wiedzę z różnych dziedzin.
Listy stanowią nieocenione źródło inspiracji dla własnej działalności. Realizacja programu przyczyniła się do wzbogacenia, urozmaicenia języka uczniów oraz rozwijała poczucie odpowiedzialności za własne wypowiedzi i wytwory. Prowadzenie korespondencji wśród dzieci szkolnych pozwala na tworzenie wielu ciekawych sytuacji dydaktycznych i jest źródłem naturalnej motywacji uczniów do wykonywania często dodatkowych ćwiczeń.
Katarzyna Kielemoniuk